להוביל באמצעות דוגמה אישית

קידום אחריות תאגידית ושקיפות ליצירת סביבת עבודה שמעודדת הצלחה. מידע נוסף מופיע בדו"ח האחריות התאגידית של Visa לשנת 2016.