Woman with laptop walking among office tables.

קצרו את משך הזמן הנדרש לטיפול בתשלומים

שפרו את יעילות תהליך הטיפול בתשלומים ואת שליטתכם בו באמצעות אוטומציה בחשבונות זכאים של Visa.

Illustration: mobile phone displaying data transfer.

שליחת קבצים

שלב 1: שלחו קבצים ל-Visa או לבנקאי המסחרי שלכם.

Illustration: magnifying glass.

עיבוד הקבצים

שלב 2: Visa מעבדת את קובצי חשבונות הזכאים הללו.

Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

התאמת מסגרות

שלב 3: Visa מתאימה את מסגרות הכרטיסים לפי סכומי החשבוניות המאושרים

Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

משלוח הודעות

שלב 4: Visa שולחת הודעות על תשלומים לספקים שלכם.

חיוב הכרטיס

שלב 5: הספק שלכם מחייב את הכרטיס המסחרי.

מעקב אחר הרשומות

שלב 6: Visa יוצרת קובץ התאמה אלקטרוני.מיטוב תזרים המזומנים

מכיוון שהספק מחייב חשבון Visa, אתם לא צריכים לשלם עד שתקבלו חשבון מרוכז מהבנק שלכם.

Man seated at desk with laptop reviewing paperwork.