Visa volunteers landscaping in an urban setting.

מחויבות לאזרחות

סיוע בשיפור חיים ובחיזוק קהילות

אזרחות

אנו מחויבים לאחריות לאזרחות תאגידית ברחבי העולם. אנו מגיבים בעתות משבר, ואנו פועלים להבטיח את הבריאות והחיוניות של הקהילות המקומיות שלנו.


קבוצה של ילדים מרואנדה
מתנדבים בחוף עם שקיות אשפה

עובדי Visa מתנדבים
מתנדבי Visa במאפייה בקוריאה